Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Aanvaarding


1.1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen TEKST + BEELD/YANN BERTRAND PHOTOGRPAHY en de klant, die bij ondertekenen van de bestelbon deze erkent te aanvaarden, tenzij schriftelijk anders aangegeven. 

 


2. Offertes

2. Offertes
2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege YANN BERTRAND PHOTOGRPAHY. 


3. Voorschot

3. Voorschot
3.1. YANN BERTRAND PHOTOGRPAHY is, onmiddellijk na ondertekening van de bestelbon door de klant, gerechtigd om 30% van de overeengekomen projectwaarde te factureren als voorschot. 


4. Medewerking

4.1. De klant moet TEKST + BEELD/YANN BERTRAND PHOTOGRPAHY de nodige gegevens en feedback verschaffen om het project volledig en tijdig te kunnen verwezenlijken. De leverings- en/of uitvoerings- termijnen worden echter enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor YANN BERTRAND PHOTOGRPAHY.


5. Facturatie

5.1. De facturen van TEKST + BEELD/YANN BERTRAND PHOTOGRPAHY dienen binnen de 30 dagen betaald te worden vanaf de facturatiedatum. 

5.2. De facturen van TEKST + BEELD/ YANN BERTRAND PHOTOGRPAHY zijn, tenzij schriftelijk anders aangegeven, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel. 

5.3. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 20 €. 

5.4. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/ of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft TEKST + BEELD / YANN BERTRAND PHOTOGRPAHY het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of diensten op te schorten. 

5.5. Elke annulering van de overeenkomst door de klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven aan TEKST + BEELD/YANN BERTRAND PHOTOGRPAHY. De klant is verplicht, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding uit te betalen van 25% van de prijs van de bestelling. Het voorschot (zie artikel 3.1.) kan in dit geval dienst doen als schadevergoeding. 

5.6. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van TEKST + BEELD/YANN BERTRAND PHOTOGRPAHY in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval. 


6. Aansprakelijkheid

6.1. Na de oplevering van de dienst of product, wil TEKST + BEELD/YANN BERTRAND PHOTOGRPAHY 2 weken lang technische fouten gratis herstellen. Dan volgt de definitieve oplevering. Hierna moeten alle klachten, op straffe van verval, binnen 8 kalenderdagen gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. 

6.2. De schadevergoeding waartoe TEKST + BEELD/YANN BERTRAND PHOTOGRPAHY op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak of de aard van de vordering ook is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In dit geval dient de klant de schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen. 

6.3. TEKST + BEELD/YANN BERTRAND PHOTOGRPAHY zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor:

  • Defecten, schade of gegevensverlies, veroorzaakt door een ongeval of vergissing.

  • Defecten of schade die voortkomen uit het niet-zorgvuldig of onrechtmatig gebruik van de geleverde diensten.

  • Gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks- en winstderving.


7. Auteursrechten

7.1. De klant mag pas gebruik maken van de geleverde producten en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen opzichtens TEKST + BEELD/YANN BERTRAND PHOTOGRPAHY heeft voldaan. 

7.2. TEKST + BEELD/YANN BERTRAND PHOTOGRPAHY is ten alle tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de klantgegevens. 


8. Overmacht

8.1. Indien TEKST + BEELD/YANN BERTRAND PHOTOGRPAHY de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, enz. heeft TEKST + BEELD/ YANN BERTRAND PHOTOGRPAHY het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant. 


9. Rechtspraak

9.1. Enkel het Belgische recht is van toepassing en de rechtbanken van Gent zijn bevoegd om eventuele geschillen te beslechten. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste komen van de klant.